Nhật ký Rebranding Koh Yam - Hành trình thay đổi nhận diện & tái cấu trúc thương hiệu hơn 18 tháng!

20.05.2022